เกี่ยวกับเรา

 

เวปไซต์กิฟท์น่ารัก (www.giftnarak.com) ภายใต้ชื่อ บริษัท สยาม เอลิเฟนท์ จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2550 ดวยความรวมมือกับพันธมิตรที่เปนโรงงานทั้งในประเทศและตางประเทศทำใหเรามั่นใจวาเราสามารถหาสินคาที่หลากหลายและตรงตามความตองการที่แตกตางของลูกคาไดสินคาของเรามีทั้งสินคาเพื่อแจกจายเปนของชำรวย ของกำนัลของขวัญ สินคาสำหรับใชสอย และเครื่องเขียนต่างๆ

ดวยประสบการณการทำงานกว่า 10 ป กับสินคาเหลานี้ทำใหเราเขาใจถึงความตองการที่แตกต่างกันของลูกคาและสามารถหาสินคาที่ตรงตามลักษณะงานของลูกคาในราคาและระยะเวลาที่จำกัด อีกทั้งเรายังสามารถสรางความพิเศษและความประทับใจยิ่งขึ้นใหสินคาของลูกคาโดยการใสโลโกทำกลองบรรจุสินคาใหม่ และสามารถรวมสินคาเปนชุดตามแบบที่ลูกคาตองการ

บริษัทเราใช้เทคนิค Original Equipment Manufacturing (OEM) ซึ่งเปนการผลิตแบบ Customization เพื่อตอบสนองทุกความตองการของลูกคาในทุกๆ รายละเอียด อีกทั้งเรามีทีมงานที่ประจำอยูที่ประเทศจีนเพื่อทำหนาที่ในการคนหาสินคา และติดตอโรงงานเพื่อสงสินคาตัวอยางมาตรวจสอบก่อนการสั่งซื้อจริง นอกจากนั้นทีมงานที่ประเทศจีนยังทำหน้าที่ตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิตสินค้าก่อนจะมีการส่งมายังประเทศไทยเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในผลงานมากขึ้นVisitors: 72,440